Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2119 Pécel, Maglódi út 57. Tel.: 28/547–406, Fax.: 28/547–395

Ökoiskola

Ökoiskola

 

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén – az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a kirándulások, táborok szervezése során is. Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek részét képezik az iskola pedagógiai munkájának. Gyermekeink könnyedén, játékosan, vidáman fedezik fel, ismerik meg, veszik birtokba csodálatos környezetünket. Személyiségükbe beépül az, ami az élethez elengedhetetlen: a környezet védelme, szeretete, tisztelete. Az őket körülvevő világban megtalálják helyüket és szerepüket. A környezettudatos magatartás alakítása folytán képesek lesznek tenni annak megóvásáért, szépítéséért, jobbításáért. A gyermekek természetközeli, harmonikus személyiségfejlesztése érdekében jelentős szerepet játszik az egészséges életmód és a hagyományok megőrzése is.

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet, a környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére is.

Iskolánk szerencsés helyzetben van, mert a Gödöllői-dombság tájvédelmi körzet közvetlen szomszédságában található, illetve bizonyos területeink a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Natura 2000 természetvédelmi területek részét képezik. A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak, ami nagymértékben támogatja a hazai természetvédelmi törekvéseket és munkákat, elősegítve páratlanul gazdag természeti értékeink hatékonyabb védelmét. Így diákjaink tanulmányaik során megtapasztalhatják ennek előnyeit és hátrányait a mezőgazdasági termelés szempontjából.

Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget, tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehetőségek keretében. A szabadtéri sportpályánkat is sokoldalúan tudjuk kihasználni az egészséges életmód, mozgás, játékos vetélkedők, délutáni foglalkozások kapcsán.

A társadalmi környezet számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság témakörével kapcsolatos akciók, események: takarítási akció, szemétgyűjtés a településen.

Iskolánk arculatának fontos eleme a településünk lakói felé való nyitottság. Ezt erősíti a település közösségi tereinek parkosításában való részvétel, az iskola és közvetlen környezetének tisztán tartása a tanulók bevonásával.

A szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével hozzájárulunk nemcsak iskolánk, hanem tágabb életterünk, szűkebb környezetünk megóvásához is.

Belső környezetünket szobanövények gondozásával, teremdekorációk készítésével formáljuk. Az intézmény pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel, hagyományokkal való foglalkozás. Fontos feladat az iskola névadójának, Fáy Andrásnak és a Fáy család emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés, életéről, munkásságáról tartott vetélkedő.

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 1956. október 23-a; 1849. október 6-a; 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, szalagavatókor, illetve ballagáskor, és egyéb fontos alkalmakkor a munkatervben foglaltak szerint. Megemlékezünk a jeles környezetvédelmi napokról is. Minden tanévben az Állatok Világnapján (október 4.) az állatházban és a Fáy Lovasnapon településünk óvodásainak és iskolásainak, lehetőségül van „állatsimogatás”-ra. Az állatház és a lovarda óvodás csoportokat is fogad az év más napjain is.

Az iskola festői környezete, az őspark fái remek lehetőséget biztosítanak a madárvédelemre. Tanulóink szakkör keretében és szabadidejükben megfigyelik az itt élő madarakat, madáretetőt készítenek, egész télen etetik és gondozzák őket. Tavasszal méhmenedékeket helyezünk el az iskola és a tangazdaság arra alkalmas pontjain, annak érdekében, hogy a méhek áttelelését segítsük és a napjainkban gyakran hallott méhpusztulás megakadályozzuk.

Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival. Lehetőséget ad a diákoknak az intézményi környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során.

Az oktatási órák zöme a tangazdaság területén a szabadban zajlik, mely 60 ha szántó, 2 ha gyümölcsös, mintegy 90 ha erdő, mező, állatház, kertészet és a Kishársas lovarda területe. A tanulók szabad környezetben valós körülmények között megtapasztalva sajátíthatják el az elméleti anyagokat szakoktatóik segítségével. A kertészetben komposztálót alakítottunk ki. Itt zúzzuk össze a keletkezett ágakat, gallyakat, melyeket később felhasználunk a virágágyások feltöltéséhez és szépítéséhez.

A környezeti neveléstől a környezettudatos képzés elengedhetetlen követelmény korunk társadalmában, hiszen mindennapi életünket egyre inkább befolyásolják a globális történések. A világ megértéséhez a globális látásmód, s ezen belül is a kritikus látásmód különösen nélkülözhetetlen. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, amely által felelős elkötelezettséget vállalhatnak egyéni vagy közösségi tetteikben.

Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, és így képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a természet és az ember alkotta értékek felismerésére, megőrzésére és harmonizálására, az ehhez kapcsolódó állampolgári kötelességeik és jogaik vállalására, valamint gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé válhat.

Intézményünk bemutatása

 

Intézményünk 2016- ban nyerte el az „ÖKOISKOLA” címet.

„A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel.

Iskolánk és kollégiumunk (a volt Fáy kastély) a Fáy család péceli birtokán, egy háromhektáros gyönyörű parkban fekszik.

Az intézmény 1985-től nagy átalakuláson ment keresztül és dinamikusan fejlődik napjainkban is. A képzési profil bővült a lótenyésztő szakmunkás, majd a mezőgazdasági és közgazdasági szakközépiskolai képzéssel. (Pénzügyi – számviteli, mezőgazdasági technikus, valamint mezőgazdasági vállalkozó szakot indítottunk.)

Az iskola hitvallása, hogy segítse a hátrányokkal küzdőket, valamint a tehetségesek megfelelő fejlődését is. Szakköreink, korrepetálásaink, továbbá tanáraink folyamatos továbbképzése mind ezen célok megvalósítását szolgálják.

Valamennyi képzési formában megteremtettük a tárgyi feltételeket is. Az iskola tangazdasága a Gödöllői-dombság tájvédelmi körzet közvetlen szomszédságában található illetve, bizonyos területek természetvédelmi terület részei. Az iskola kiemelkedően szép természeti környezete miatt is komoly hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Iskolánk kertészettel, üvegházakkal, 150 ha földterülettel, tangazdasággal, lovardával, komoly állatállománnyal rendelkezik. Az oktatást korszerű számítógéppark és mezőgazdasági gépek segítik, amelyek nagy részét pályázatok útján nyertük.

12000 kötetes könyvtárral és szaktantermekkel (kémia, biológia, szakmai, nyelv) rendelkezünk.

Tanulóink szakmai- nyelvi képzését segítik az évenként szervezett külföldi és a svéd diákok intézményünkben töltött szakmai gyakorlata. Végzett tanulóink Németországban és Svédországban bővíthetik szakmai ismereteiket, angol és német nyelvtudásukat.

Alapítványunk, a Péceli Fáy András Alapítvány segíti az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek megteremtését, támogatja a tanulók rendezvényeit, s szervezi a külföldi szakmai gyakorlatokat is.

Intézményünk kiterjedt külföldi partnerkapcsolatokkal (osztrák, svéd, határon túli magyar) rendelkezik. Az ausztriai Mistelbachban levő mezőgazdasági szakiskolával 2003 őszén kötöttünk partneriskolai megállapodást. Ennek keretében tanulóink minden évben több hetes szakmai gyakorlatot tölthetnek Ausztriában, ahol nyelvtudásuk fejlesztése mellett számos kulturális programban is részük lehet.

Szerbiában, Vajdaságban tanulóink rendszeresen látogatják a „Határtalanul” program keretében a topolyai mezőgazdasági iskolát. Ebben a tanévben is nyertes pályázatunk keretében Pécelen a Ráday-kastély parkjában, és Topolyán a város főterén közös parképítést végzünk.

A pedagógiai munka fontos részét képezi a meglévő szép és nemes hagyományok ápolása, melyek fontos nevelési tényezők is egyben. Iskolánkban a hagyományos ünnepeken kívül minden évben megrendezzük a tanulók bevonásával a Gólyabált, a Mikulás- és Karácsonyi ünnepségeket. A végzős diákok szalagavatója és a Ballagás teszik még élménydúsabbá, értékesebbé a tanulói éveket, közösségformáló, élményt adó lehetőségeikkel.

Iskolánk kiemelt rendezvénye az április hónapban megtartott Fáy Lovasnap, amely bepillantást enged az intézményben folyó szakmai képzésbe. Lovász tanulóink bemutatókat tartanak a lovas sportok valamennyi ágában, így például fogathajtásban, díjlovaglásban.

10 éven belül iskolánk harmadjára is a lovász szakma országos versenyének házigazdája lesz. 2017. április 10. és  12. között kerül megrendezésre az Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny  XVII. alkalommal.

Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti és kulturális emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése.

Tanulóinknak meg kell tanulniuk, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. Intézményünk mezőgazdasági jellegéből adódóan ennek a szemléletnek a kialakítása rendkívül fontos.

Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában hatékonyan alkalmazható legyen.

Arra törekszünk, hogy iskolánk külső-, belső megjelenése is ezt a személetet tükrözze. Mindenki fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak.

Ehhez mindenki – pedagógusok, technikai munkatársak egyaránt – tevékenyen hozzájárul a saját munkaterületei és tevékenységei során.

 

KÖRNYEZETVÉDELMI HÍRADÓ

Veszélyben a Földünk

 

            Az ember életmódja gyökeresen megváltozott, mikor a gyűjtögető életmódról az állattartásra, növénytermesztésre tért át. Később szerszámai, találékonysága tovább fejlődött, nélkülözhetetlenné vált a hőenergia, erdőségeket vágott ki tüzelőnek, hegyeket hordott el a bányászat érdekében. A Föld arculata néhány évezred alatt a felismerhetetlenségig megváltozott. Ma a népesség egyre növekszik, már alig akad ember által érintetlen vidék.

            Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy feláldoztuk a bolygónkat pazarló, mértéktelen szükségleteinknek, szemétbe folytjuk, megmérgezzük a természetet, a vizeinket, a levegőt, a talajt. Ha továbbra is így folytatjuk saját környezetünk pusztítását, a mi életünk is veszélybe kerül. Ideje megtanulnunk: „Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.”

 

Az erdők védelme

 

Az erdő fohásza

 

                                               „Vándor, ki itt elhaladsz mellettem,

                                   ne emelj rám kezet!

                                   Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,

                                   én vagyok tornácod barátságos fedele,

                                   melynek árnyékában menekülsz a tűző nap elől,

                                   s gyümölcsöm oltja szomjadat.

                                   Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,

                                   én vagyok asztalod lapja,

                                   én vagyok az ágy, melyben fekszel,

                                   a deszka, amelyből csónakod építed.

                                   Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.

                                   Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem: Ne bánts!”

 

            A Földet az emberiség megjelenése előtt a legtöbb helyen erdő borította. Az ember a földművelés elterjedésével az erdők egy részét kivágta, helyére haszonnövényeket ültetett. Az állat és a növényvilág úgy támaszkodik egymásra, mint elemekből épített torony. Ők a természet „építőkockái”. Az erdők fái a napfény segítségével oxigént termelnek. Valahányszor kivágunk egy erdőt, saját oxigénforrásunkat pusztítjuk, károsítjuk. A fák gyökerei megkötik a talajt, a növényzet megtartja a vizet. A levegőben lebegő szennyezőanyagokat, a port megkötődik a fák lombjai, és a levegő megtisztul. Az erdők számára a legnagyobb veszélyt az erdőirtás, az erdőtűz, a bányászat, a legeltetés, a savas esők a túlszaporodott vadállomány jelenti. A felelőtlen kirándulók, akik ágakat törnek le, virágokat szakítanak ki tövestől, a fák törzsébe vésnek, és szétszórják a szemetet. Hazánkban törvény szabályozza az erdők védelmét. Az erdőket folyamatosan gondozni, ápolni kell, a fáknak is megvan a behatárolt életkoruk.

Napjainkban a környezetvédelmi feladataink közül kiemelném az erdő megóvását. Az erdészeti vetélkedő is mutatja a fontosságát, egyfajta figyelemfelhívás.

Intézményünk két osztálya (9.B, 10.A) lelkesen fejtette meg a hétről- hétre beküldendő feladatokat a „Fedezd fel az örökséged!” – Erdőismereti vetélkedőn. Köszönjük tanulóinknak, hogy képviselték iskolánkat.

 

A kis kakas szomorú története

(letölthető .doc formátumban kattintás után)

Havi program

Rendezvényeink megtekintéséhez kattintson az alábbi naptár ikonra.

Havi program
Fenntartónk Földművelésügyi Minisztérium
Péceli Fáy András Alapítvány

SZJA 1%-ával támogassa az alapítvány céljainak megvalósulását.
Adószám: 18662539-1-13

Aktuális pályázatok Határtalanul! program Erasmus+ program Bővebben a pályázatokról